Путања


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку Добра – "Дизел гориво и моторни бензин".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: отворени поступак

Документа:


Рок за достављање понуда
: 23.04.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 23.04.2018. год. у 12:30 часова