Искажите интересовање за вакцинацију попуњавањем упитника на порталу еУправе Републике Србије кликом на линк:
https://imunizacija.euprava.gov.rs/#novaprijava

Путања

О нама


Мисија, визија, циљеви


Скупштина општине Врњачка Бања на 7. седници сазваној по хитном поступку одржаној 31.03.2016.године, на основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС бр.129/2007 и 83/2014), члана 5. и члана 6. и 79 став 1. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС". бр15/2016), члан 4 и 5 Закона о комуналним делатностима, донела је одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања.

Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања оснива се ради пружања услуга од значаја за остваривање потреба физичких и правних лица на подручију општине Врњачка Бања, као и ради обављања делатности од општег интереса. Претежна делатност Јавног предузећа је скупљање отпада који није опасан. Обавља и следеће комуналне делатности: управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацом, одржавање чистоће на површинама јавне намене, делатности зоохигијене, одржавање јавних зелених површина.

Предузеће своју мисију сагледава у будућем континуираном и квалитетном обављању својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делујемо. Такође своју мисију Предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом и развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.

Опширније: Опште информације


Менаџмент


Небојша Ристић, директор предузећа
Рођен 02.01.1961. године у Врњачкој Бањи
Образовање: Војна академија у Београду
Радна биографија

• од 2016. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", директор предузећа
• од 2012. до 2016. године ЈП "Бели извор" Врњачка Бања, директор комуналне хигијене, помоћник генералног директора
• од 2006. до 2012. године ЈП "Бели извор" Врњачка Бања, контролор рада
• од 1983. до 1990. године, ЈНА Београд


Марјана Врцаловић Тошковић, извршни директор финансија
Рођена  13.11.1981. године у  Чачку
Образовање: Мастер академске студије, Економски факултет у Крагујевцу, смер - финансијски менаџмент јавне управе
Радна биографија

• од 2018. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", извршни директор финансија
• од 2016. до 2018. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", шеф рачуноводства
• од 2012 до 2016. године ЈП "БОРЈАК", шеф рачуноводства
• од 2009. до 2012. године ЈП "БОРЈАК", самостални стручни сарадник за економска питања
• од 2008. до 2009. године, Пореска управа Филијала Врњачка Бања, послови канцеларијске контроле, пружање стручне помоћи пореским обвезницима
• од 2007. до 2008. године, Пореска управа Филијала Врњачка Бања, стручно оспособљавање приправника
• од 2006. до 2007. године, РЗЗО Београд Филијала Моравичког округа у Чачку, сарадник послова и радних задатака


Марина Илић, извршни директор сектора за зеленило, пијацу и гробље
Рођена 24.06.1968. године  у Краљеву
Образовање: дипл. инжењер агрономије
Радна биографија

• од 2016. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", извршни директор за зеленило, пијацу и гробље
• од 2008. до 2016. године ЈП "Борјак", директор сектора за одржавање парка, баште и расадника
• од 2004. до 2008. године ЈП "Борјак", шеф службе за одржавање пијаце, баште и расадника
• од 1994. до 2004. године ЈП "Бели извор", референт за одржавање зелених парцела, баште и расадника


Надзорни одбор


Мирјана Зарић, председник надзорног одбора
Рођена 18.10.1955. године у Врњачкој Бањи
Образовање: Економски факултет у Београду
Радна биографија

• од 2011. до 2014. године ЈП "Бели извор", стручни сарадник
• од 2005. до 2011. године ЈП "Бели извор", финансијски директор
• од 2001. до 2005. године ЈП "Бели извор", стручни сарадник
• од 1990. до 2005. године ЈП "Бели извор", финансијски директор
• од  1979. до 1990. године СО Врњачка Бања, у органима управе


Небојша Јевтић, члан надзорног одбора
Рођен 16.03.1963. године  у Доњем Сврачку, Вучитрн
Образовање: Агрономски факултет у Чачку
Радна биографија

• од  2016. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", референт за путне налоге
• од 2014. до 2016. године, Seenergi Timber doo, референт
• 2013. године ЈП "Борјак", в.д. директор стругаре
• од 2007. до 2012. године ЈП "Борјак", пословођа плаца резане грађе
• од 2004. до 2006. године ЈП "Борјак", в.д. директор стругаре
• од 1994. до 2004. године ЈП "Бели извор" пословођа плаца резане грађе,
• од 1990. до 1992. године "Шумадија" Врњачка Бања, магационер готових производа


Саша Бурмаз, члан надзорног одбора


Адреса: ул. Жике Ваљаревића 1, 36210 Врњачка Бања


Матични број: 21187917;
ПИБ: 109466769;
Шифра делатности: 3811;
жиро рачун број: 325-9500500269762-84;
                             105-12379-43