Искажите интересовање за вакцинацију попуњавањем упитника на порталу еУправе Републике Србије кликом на линк:
https://imunizacija.euprava.gov.rs/#novaprijava

Путања

О нама


Мисија, визија, циљеви


Скупштина општине Врњачка Бања на 7. седници сазваној по хитном поступку одржаној 31.03.2016.године, на основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС бр.129/2007 и 83/2014), члана 5. и члана 6. и 79 став 1. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС". бр15/2016), члан 4 и 5 Закона о комуналним делатностима, донела је одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања.

Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања оснива се ради пружања услуга од значаја за остваривање потреба физичких и правних лица на подручију општине Врњачка Бања, као и ради обављања делатности од општег интереса. Претежна делатност Јавног предузећа је скупљање отпада који није опасан. Обавља и следеће комуналне делатности: управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацом, одржавање чистоће на површинама јавне намене, делатности зоохигијене, одржавање јавних зелених површина.

Предузеће своју мисију сагледава у будућем континуираном и квалитетном обављању својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делујемо. Такође своју мисију Предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом и развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.

За Предузеће визија представља лидерску позицију међу јавним комуналним предузећима на територији Рашког округа, препознатљиву у целој Србији по примени најбоље доступне светске праксе и технологије и уважавању принципа заштите животне средине.

Успешност пословања предузећа у многоме зависи од постављених циљева у овој години од којих посебно истичемо

 • да систем управљања отпадом развија у складу са најприхватљивијим опцијама за животну средину;
 • да развија принцип и план активности управљања отпадом у средњорочном периоду и дугорочно достигне законске захтеве и циљеве националне Стратегије управљања отпадом;
 • да обезбеди довољно флексибилности у планским решењима за увођење нових технологије за третман отпада због осигурања оптималног коришћења;
 • подизање јавне свести за будуће изазове у спровођењу плана управљања отпадом и промовисање активног учешћа свих заинтересованих страна;
 • припрему и израду планских аката, као и оперативних планова за почетак пружања услуга изношења и депоновања смећа у сеоским срединама општине Врњачка Бања у што краћем року;
 • побољшање управљања гробљима и побољшање квалитета и квантитета погребних услуга;
 • унапређење управљања пијацом кроз побољшање пијачних услуга, одржавање постојеће и планирање и изградњу нове пијачне инфраструктуре у складу са новим трендовима и потребама, како корисника пијачних услуга, тако и грађана Врњачке Бање као потрошача;
 • унапређење заштите и газдовања зеленим површинама Врњачке Бање, као и споменика природе на територији општине Врњачка Бања, уз појачан мониторинг, а у складу са законским прописима којима се уређује газдовање, превентивна и активна заштита истих.

Оперативни циљеви, који су везани за свакодневно вођење послова, одређују се овим годишњим програмом пословања, планом набавки и другим актима.

Кључни оперативни циљеви предузећа ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' за пословну 2019. годину су:

 • унапређење професионалног капацитета запослених кроз обуке и едукације;
 • увођење систем квалитета кроз прецизно дефинисање свих пословних процеса у предузећу чиме би се остварило рационалније искоришћавање радног времена и повећала рентабилност;
 • одржавања планиране, а већ дотрајале механизације;
 • смањење оперативних трошкова на свим нивоима у свим фазама реализације пословних процеса што представља један од сталних циљева у свим будућим пословним годинама.

Менаџмент


Момчило Крстић, директор предузећа
Рођен 29.12.1987.године у Краљеву
Образовање: Мастер економије
Радна биографија

• од 2020. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", ВД директора предузећа
• од 2018. до 2020. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", Шеф службе Наплате
• од 2017. до 2018. године Локална пореска администрација Општине Врњачка Бања, Порески инспектор
• од 2014. до 2017. године Општинска управа Општине Врњачка Бања


Надзорни одбор

Дарко Жерађанин, председник надзорног одбора
Рођен 03.04.1987. године  у Краљеву, Република Србија
Образовање: Факултет за пословне студије и право Унивезитета "Унион - Никола Тесла" у Београду, дипломирани правник
Радна биографија

• од 2018. до 2021.године у Удружењима грађана "Врњачко око", "Новоселац" и "Experior Serbia", На пројектима усмереним ка заштити животне средине и унапређењу туристичких потенцијалана територији општине Врњачка Бања
• од 2015. до 2018. године Општинска управа Општине Врњачка Бања, Одсек за привреду и друштвене делатности
• од 2014 до 2015. године Општинска управа  Општине Врњачка Бања, Одсек за урбанизам и имовинско-правне послове


Небојша Јевтић, члан надзорног одбора
Рођен 16.03.1963. године  у Доњем Сврачку, Вучитрн
Образовање: Агрономски факултет у Чачку
Радна биографија

• од  2016. године ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", референт за путне налоге
• од 2014. до 2016. године, Seenergi Timber doo, референт
• 2013. године ЈП "Борјак", ВД директор стругаре
• од 2007. до 2012. године ЈП "Борјак", пословођа плаца резане грађе
• од 2004. до 2006. године ЈП "Борјак", ВД директор стругаре
• од 1994. до 2004. године ЈП "Бели извор" пословођа плаца резане грађе,
• од 1990. до 1992. године "Шумадија" Врњачка Бања, магационер готових производа


Гочанин Мирослав, члан надзорног одбора
рођен 16.11.1972.год. у Краљеву
Образовање: Пословни и правни факултет, Унивезитет Унион - Никола Тесла Београд
Радна биографија

       • од 1990. године до 2004. године професионални спортиста и спортски тренер
       • од 2005. године приватни предузетник
       • 2021. године ЈП Нови Аутопревоз Врњачка Бања, референт за ПП заштиту, безбедност и здравље на раду
       • 2022. године Спортска Установа Спортски центар Врњачка Бања, организатор спортског пословања


Адреса: ул. Жике Ваљаревића 1, 36210 Врњачка Бања


Матични број: 21187917;
ПИБ: 109466769;
Шифра делатности: 3811;
жиро рачун број: 325-9500500269762-84;
                             105-12379-43