Путања


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку Добра – "Саднице за паркове и зелене површине".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 03.05.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 03.05.2018. год. у 12:30 часова