Путања


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – "Набавка дизел горива, моторног бензина и ТНГ".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

Документа:


Рок за достављање понуда: 08.04.2019. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 08.04.2019. год. у 12:30 часова