Путања


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуга – "Услуге рада грађевинских машина".

Предмет набавке: Услуге
Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

Документа:

 

Рок за достављање понуда: 22.03.2019. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 22.03.2019. год. у 12:30 часова