Искажите интересовање за вакцинацију попуњавањем упитника на порталу еУправе Републике Србије кликом на линк:
https://imunizacija.euprava.gov.rs/#novaprijava

Путања


Мисија, визија, циљеви


Скупштина општине Врњачка Бања на 7. седници сазваној по хитном поступку одржаној 31.03.2016.године, на основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС бр.129/2007 и 83/2014), члана 5. и члана 6. и 79 став 1. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС". бр15/2016), члан 4 и 5 Закона о комуналним делатностима, донела је одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања.

Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања оснива се ради пружања услуга од значаја за остваривање потреба физичких и правних лица на подручију општине Врњачка Бања, као и ради обављања делатности од општег интереса. Претежна делатност Јавног предузећа је скупљање отпада који није опасан. Обавља и следеће комуналне делатности: управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацом, одржавање чистоће на површинама јавне намене, делатности зоохигијене, одржавање јавних зелених површина.

Предузеће своју мисију сагледава у будућем континуираном и квалитетном обављању својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делујемо. Такође своју мисију Предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом и развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.

За Предузеће визија представља лидерску позицију међу јавним комуналним предузећима на територији Рашког округа, препознатљиву у целој Србији по примени најбоље доступне светске праксе и технологије и уважавању принципа заштите животне средине.

Успешност пословања предузећа у многоме зависи од постављених циљева у овој години од којих посебно истичемо

 • да систем управљања отпадом развија у складу са најприхватљивијим опцијама за животну средину;
 • да развија принцип и план активности управљања отпадом у средњорочном периоду и дугорочно достигне законске захтеве и циљеве националне Стратегије управљања отпадом;
 • да обезбеди довољно флексибилности у планским решењима за увођење нових технологије за третман отпада због осигурања оптималног коришћења;
 • подизање јавне свести за будуће изазове у спровођењу плана управљања отпадом и промовисање активног учешћа свих заинтересованих страна;
 • припрему и израду планских аката, као и оперативних планова за почетак пружања услуга изношења и депоновања смећа у сеоским срединама општине Врњачка Бања у што краћем року;
 • побољшање управљања гробљима и побољшање квалитета и квантитета погребних услуга;
 • унапређење управљања пијацом кроз побољшање пијачних услуга, одржавање постојеће и планирање и изградњу нове пијачне инфраструктуре у складу са новим трендовима и потребама, како корисника пијачних услуга, тако и грађана Врњачке Бање као потрошача;
 • унапређење заштите и газдовања зеленим површинама Врњачке Бање, као и споменика природе на територији општине Врњачка Бања, уз појачан мониторинг, а у складу са законским прописима којима се уређује газдовање, превентивна и активна заштита истих.

Оперативни циљеви, који су везани за свакодневно вођење послова, одређују се овим годишњим програмом пословања, планом набавки и другим актима.

Кључни оперативни циљеви предузећа ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' за пословну 2019. годину су:

 • унапређење професионалног капацитета запослених кроз обуке и едукације;
 • увођење систем квалитета кроз прецизно дефинисање свих пословних процеса у предузећу чиме би се остварило рационалније искоришћавање радног времена и повећала рентабилност;
 • одржавања планиране, а већ дотрајале механизације;
 • смањење оперативних трошкова на свим нивоима у свим фазама реализације пословних процеса што представља један од сталних циљева у свим будућим пословним годинама.