Путања

Јавне набавке


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуга – "Услуге рада грађевинских машина".

Предмет набавке: Услуге
Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

Документа:

 

Рок за достављање понуда: 22.03.2019. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 22.03.2019. год. у 12:30 часова


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – "Набавка дизел горива, моторног бензина и ТНГ".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

Документа:


Рок за достављање понуда: 08.04.2019. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 08.04.2019. год. у 12:30 часова


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – "Канцеларијски материјал".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 27.12.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 27.12.2018. год. у 12:30 часова


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – "Песак, шљунак, тења".

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда
: 27.09.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 27.09.2018. год. у 12:30 часова


Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку радова – "Грађевински радови, адаптација зграда".

Предмет набавке: Радови
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:


Рок за достављање понуда: 13.09.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 13.09.2018. год. у 12:30 часова

Страна 2 од 5